ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ. ΠΡΑΞΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ». ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 500 2525 / ΕΣΠΑ 2014-2020

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

O Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), συμμετείχε στην πρόσκληση (024) «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εγκρίθηκε να υλοποιήσει την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» με την υπ’ αριθμ. 6036/822/A3/16.11.2017 απόφαση ένταξης και με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002525.

 

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, στο σύνολο της χώρας, 1.200 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων. Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

 

•           Στέλεχος υγιεινής και ασφάλειας σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος

•           Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος

•           Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – παραγωγής χαρμανιών

•           Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός συσκευασίας

•           Εξωτερικός Πωλητής Μονάδων Επεξεργασίας Κρέατος

 

Με την ολοκλήρωση της Κατάρτισης θα ακολουθήσει εξεταστική διαδικασία για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αναπτυχθούν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, με βάση το διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης ISO/IEC 17024.

 

Για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, ο ΣΕΒΕΚ πρόκειται να συνάψει σύμβαση έργου, για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου, με εξωτερικό συνεργάτη μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών εμπειρίας και συνέντευξης των ίδιων των υποψηφίων.

 

Ο ΣΕΒΕΚ με την υπ’ αριθμ. 5/27-06-18 απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση πινάκων κατάταξης για την ανωτέρω θέση.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π. ΣΕΒΕΚ 79/20.7.2018. Πατήστε εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ. Πατήστε εδώ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Πατήστε εδώ.

Σ.Ε.Β.Ε.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛHΝIKΩN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, ΑΘΗΝΑ

 

: 2103253237 : 2103254460 : info@sevek.gr powered by DEONpr

Πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων | Όροι & προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδας