• Πρόσκληση Ωφελουμένων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Θεματικό Εργαστήριο (WorkShop) της Πράξης

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας

κρέατος» που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο, ως δικαιούχος φορέας της Πράξης, στις

23/1/2020 στα γραφεία του στην Αθήνα, Ξενοφώντος 15Α.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ...

  • Διακήρυξη Διαγωνισμού
  • Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού 31.10.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (download here)

Ανακοίνωση 01.07.2019

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ANOIKTOΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με Αριθ. Διακήρυξης  1/2019/ΣΕΒΕΚ και Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 70056

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,

με βάση την από 28/6/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), με Αυξ. Αριθμ. Δ.Σ. 6/2019,  κηρύττει τον διαγωνισμό που διεξήχθη την  13η  Μαΐου 2019 δυνάμει της διακήρυξης 1/2019 του ΣΕΒΕΚ και με α/α του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 70056,  ως άγονο λόγω μη υποβολής καμίας παραδεκτής προσφοράς.

Διακήρυξη Διαγωνισμού 26.03.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (download here)

Ανακοίνωση 28.12.2018

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (δ.τ.: Σ.Ε.Β.Ε.Κ.), ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος» με κωδικό ΟΠΣ: 5002525, έχει αναλάβει την υλοποίηση της, με βάση την απόφαση ένταξης της Πράξης, με αρ. πρωτ. 6036/822/Α3/16.11.2017 και την 1η τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 5288/Β3/1140/30.08.2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Άξονας προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και Άξονας Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) οι οποίοι συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης 024 (Α/Α ΟΠΣ: 1511).

 

Η Πράξη περιλαμβάνει το Υποέργο 1 «Διαχείριση και Συντονισμός» και τα Υποέργα 2,3,4,5 και 6, που αφορούν τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων της Πράξης.

 

Η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 1.200 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο απασχολούνται, για την για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι:

 

1. Στέλεχος τμήματος  υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος

2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος

3. Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – παραγωγής χαρμανιών

4. Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός συσκευασίας

5. Εξωτερικός Πωλητής Μονάδων Επεξεργασίας κρέατος

 

Συνολικά εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν 51 τμήματα κατάρτισης σε όλες τις Περιφέρειες (13) της χώρας. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι/ες θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο αντικείμενο κατάρτισης που παρακολούθησαν. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Σ.Ε.Β.Ε.Κ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛHΝIKΩN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, ΑΘΗΝΑ

2103253237

2103254460

info@sevek.gr

Σ.Ε.Β.Ε.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛHΝIKΩN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, ΑΘΗΝΑ

 

: 2103253237 : 2103254460 : info@sevek.gr powered by DEONpr

Πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων | Όροι & προϋποθέσεις χρήσης ιστοσελίδας